REGULAMIN SOLD OUT AGENCJA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację oraz przebieg koncertów oragnizowanych przez MOKE.
 2. Organizatorem koncertów jest MOKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Karczewie przy ul. Ordona 6, kod pocztowy 05-480 NIP: PL5322101672
 3. Regulamin określa zasady wstępu oraz uczestnictwa w koncertach. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
 4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

II. INFORMACJA OGÓLNA

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na imprezę.

III. WSTĘP

 1. Osoby z niepełnosprawnościami bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w koncercie zobowiązane są do poinformowania organizatora o uczestnictwie w koncercie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie koncertu.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 5 dni przed planowanym terminem koncertu, drogą mailową na adres kontakt@soldoutagencja.pl lub poprzez zakup biletu oznacznego “OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w koncercie osoby z niepełnosprawnościami.
 4. Osoby, niepełnoletnie które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie.
 5. Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia do 16 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.
 6. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w koncercie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na teren koncertu odpowiednio wcześniej.
 8. Warunkiem wstępu na teren imprezy jest posiadanie ze sobą wypełnionego oświadczenia dotyczącego szczepień oraz oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika.
 9. Osoby, które zakupiły bilety z pul przeznaczonych dla zaszczepionych / ozdrowieńców / z negatywnym wynikiem testu, oświadczają, że razem z biletem dobrowolnie okażą Unijny certyfikat Covid bądź odpowiedni dokument potwierdzający negatywny wynik testu.

IV. BILETY

 1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zwrot lub wymiana biletów możliwa jest tylko w wypadku odwołania koncertu. W takim przypadku organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.
 3. Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, o których mowa w pkt. 2 możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu koncertu możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany.
 4. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu.
 5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
 6. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

V. ZAKAZY

 1. Niedozwolone jest wnoszenie kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x.
 2. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom siedzącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych.
 3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych na terenie imprezy.
 4. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.
 5. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
 6. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi
  • materiałów wybuchowych
  • wyrobów pirotechnicznych
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych
  • napojów alkoholowych oraz wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i plastikowych oraz puszkach metalowych
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych
  Osoby, które będą posiadać wyżej wymienione artykuły mogą zostać wyproszone z terenu koncertu, a ich bilet unieważniony.
 7. Osobom na terenie Imprezy zabrania się:
  • prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  • wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
  • palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących, - załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
 8. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na koncert lub zostały zobowiązane do opuszczenia jego terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot należności za bilet.
 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren koncertu zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.
 10. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz wideofilmowania przebiegu koncertu.
 11. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.
 12. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 13. Organizator rości sobie prawo do utrwalania przebiegu Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody uczestnika.

VI. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza biletu na odwołaną imprezę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych przyczyn, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i dzieci oraz osoby chore na epilepsję. W celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.
 4. Na terenie, na którym odbywa się Impreza, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.
 5. Na terenie, na którym odbywa się Impreza, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 6. Wszystkie osoby, które uczestniczą w Imprezie, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych lub ochroniarskich. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Służby porządkowe lub ochroniarskie są uprawnione do:
  • odmówienia wstępu na Imprezie oraz uczestniczenia w nim:
   • osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
   • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu.
   • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
   • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione,
   • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
   • osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6 Regulaminu,
  • usunięcia z terenu, na którym odbywa się Impreza, osób o których mowa w ust. 1,
  • usunięcia z terenu, na którym odbywa się Impreza, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz światło, działania wojennelub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
 4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.